Støttegruppen

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 11 maj 2010.

EDR Hvidovre afdeling havde venligst stillet klublokalerne til rådighed.

Første punkt var at gennemgå de vedtægter som arbejdsgruppen havde svedt over.

Det blev en times lang gennemgang, hvor der blev ændret en del paragrafer før en endelig godkendelse af forsamlingen.

Resultatet kan ses her på siden under menu punktet ”vedtægter”.

Da vedtægterne var på plads, kom valg til bestyrelsen der blev tilkendegivet interesse fra flere som så derefter blev valgt.

Bestyrelsen blev derefter følgende OZ2GRE Gunnar, OZ1AFR Find, OZ7QF Finn. Revisor OZ1FBV Erik. Suppleant og webmaster for OZ2REA.DK OZ3CMW Carsten.

Kontingent blev vedtaget til at være 200,- pr. år ( første år.), som minimum ( se dog §8 i vedtægterne) da større beløb er velkomne, for jo flere penge = større mulighed for at kunne udrette noget for D-Star systemet.

Der var også tilsagn om et større beløb, men da vedkommende ikke var til stede, har bestyrelsen ikke fået tilladelse til at offentliggøre identiteten på den ”glade giver” endnu, mere om denne spændende gave senere.

Til slut var der en del spørgsmål til teknik, de forskellige Trust systemer, og D-Star dongel problemer. Forskellige personer med kendskab til de stillede spørgsmål svarede efter bedste evne, og det er bestyrelsens opfattelse at der var tilfredshed med de besvarelser der kom frem på mødet. Specielt omkring D-Star dongel er der nogle uløste udfordringer, derfor er det overvejende sandsynligt at der snarest muligt vil blive afholdt et teknisk træf hvor opsætning, drivere, PC teknisk opsætning vil blive ændret og eller rettet for at konstaterer hvor udfordringerne ligger. Mere om dette på denne side senere.

Alt i alt var det en konstruktiv aften hvor Hr. ordstyrer OZ1FBV sluttede af med at takke for god ro og orden og gav D-Star Støttegruppen ZOO-Repeaterne mulighed for at benytte Hvidovre afdelingens lokaler om torsdagen til aktiviteter som vedrører D-Star.

Bestyrelsen vil på en snarligt møde konstituerer sig. Det vil så senere blive offentliggjort her på siden hvem der får de forskellige roller.

Herunder de vedtægter der blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling 

§ 1.               Foreningens navn er: Støttegruppen Digitalhamradio Sjælland

§ 2.       Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til driften af Digital kommunikation på Sjælland. Hvor bestyrelsen bestemmer hvor støtten skal gives.

§ 3.                 Som medlemmer kan optages interesserede fra det fyldte 15. år.

§ 4.                 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, samt 1 revisor og 1 suppleant

.

§ 5.                 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at 2 medlemmer vælges i lige år og 1 medlem i ulige år. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6.                 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand og kasserer. Bestyrelsen udarbejder derefter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

§ 7.                 Generalforsamlingen afholdes en gang om året senest 1. april. Den indvarsles elektronisk på Hjemmesiden senest 2 uger før afholdel­sen.

§ 8.                 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalfor­samling. For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent for pågældende kalenderår være indbetalt, inden starten for den ordinære generalforsamling. I særlige tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at nedsætte kontingentet efter eget skøn.Dog kun i indeværende år efter generalforsamlingen.

§ 9.                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrel­sen eller 1/3 del af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Den skal indvarsles elektronisk mindst 14 dage før afholdelsen.

§ 10.                Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutnings­dygtig uanset de personligt fremmødte medlemmers antal. Alle beslut­ninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte medlemmer.

§ 11.                 Dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1 :               Valg af dirigent.

2 :               Formandens beretning.

3 :               Regnskab/budget og fastsættelse af kontingent.

4 :               Indkomne forslag.

5 :               Valg af bestyrelse.revisor, suppleant

6 :               Eventuelt.

§ 12:               Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal offentliggøres på Hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 13:               Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over indtægter og ud­gifter. Kassebe­holdningen og bilag, skal til enhver tid være til rådighed for eftersyn af bestyrelsen og revisor. Det reviderede regnskab/budget fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 14:                Foreningen kan ophæves, når det er vedtaget på 2 generalfor­samlinger, hvoraf den ene er specielt indkaldt til dette formål.

Stk. 2          Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3.         Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 dels flertal af de fremmødte stemmer.

Stk. 3.         Besluttes det at opløse foreningen, skal general­forsamlingen samtidig disponere foreningens aktiver og passiver.

Vedtægter således godkendt på

generalforsamlingen, den

6. April 2016